Clinique d'impôt YCPA - Admissibilité

YCPA est fière de présenter, une fois de plus, son initiative de clinique fiscale annuelle! Le service sera fourni en français, anglais, mandarin, cantonais et vietnamien.

POUR RÉSERVEZ UNE PLACE POUR LA CLINIQUE FISCALE, ENVOYEZ VOTRE DEMANDE À TAXCLINIC@YCPA.CA

Français:

Date: Samedi le 1 avril et dimanche le 2 avril
Heure: 8:00 AM – 3:00 PM
Où : Hôpital Chinois de Montréal 189 Viger Ave East, Montréal, QC H2X 3Y9
Station métro: Champs de Mars

Dans le cadre du programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt de l’Agence du revenu du Canada et du Revenu Québec, YCPA invite toutes les personnes admissibles à profiter de notre service GRATUIT de préparation des déclaration provinciales et fédérales. 

Le service sera fourni sur base de premier arrivé, premier servi ou vous pouvez réserver votre place en avance en nous contactant au taxclinic@ycpa.ca 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Revenue maximale par année:

-    Personne seule: $35,000 ou moins
-    Couple: $45,000 ou moins revenue combiné (+ $2,500 par enfant)
-    Revenue en intérêt et investissement doit être $1,000 ou moins

Aucune déclaration de revenus ne sera remplie pour les personnes suivantes : 
Décédées, en faillite, ayant un gain ou une perte en capital, ayant un revenu en tant que travailleur indépendant (autonome) ou ayant engendré des dépenses d’emploi, ayant un revenu de location, ayant un gain en vendant une résidence principale, ayant un revenu de source étrangère ou possédant des actifs étrangers d’une valeur de plus de $100, 000CAD

Nous nous réservons le droit de refuser de fournir des services fiscaux aux personnes qui ne satisfont pas aux critères mentionnés ci-dessus.

EXEMPLE DE DOCUMENTS REQUIS:
Pour nous permettre de remplir votre déclaration d’impôt, veuillez apporter une copie de tous vos relevés d’impôt fédéral et provincial. Par exemple: 
-    Fédéral: T4, T4A, T4A OAS, T3, T5 etc.
-    Provincial : Relevé 1, Relevé 2, Relevé 16, Relevé 3 etc.

Si possible, veuillez fournir une copie de votre avis de cotisation 2021, de vos déclarations de revenus 2021 et de toute lettre reçue de l'Agence du revenu du Canada ou de Revenu Québec. Ces documents seront utilisés à tire de référence. 
 

English:

Date: Saturday April 1 and Sunday April 2
Time: 8:00 AM – 3:00 PM
Location: Chinese Hospital 189 Viger Ave East, Montreal, QC H2X 3Y9
Metro Station: Champs de Mars

In collaboration with the Community Volunteer Income Tax Program of the Canada Revenue Agency and Revenue Québec, Young Chinese Professional Association invites all eligible taxpayers to take advantage of this FREE service which will be provided on a first come first serve basis or book your appointment beforehand at: taxclinic@ycpa.ca

TARGET CLIENTS

Income limitations:
-    Single individuals: $35,000 or less
-    Family (couple): $45,000 combined income (+ $2,500 per child) or less
-    Interest and investment income must be $1,000 or less

No income tax return will be prepared for individuals:
Deceased, under bankruptcy, earning capital gains or capital losses, self-employed individuals, earned rental income, self-employment or incurred employment expenses, sold a principal residence, own foreign assets over $100,000 CAD, earned foreign sourced income.

We reserve the rights to refuse providing tax services to individuals who do not satisfy the
criteria mentioned above

EXAMPLE OF REQUIRED DOCUMENTS:
To complete your Income Tax Return, we require a copy of all your federal and provincial tax statements. For example:
-    Federal: T4, T4A, T4A OAS, T3, T5 etc.
-    Provincial : Relevé 1, Relevé 2, Relevé 16, Relevé 3 etc.

If possible, please provide a copy of your 2021 Notice of Assessment, 2021 Income Tax Returns and any letter received from the Canada Revenue Agency or Revenue Quebec. These documents are for reference purposes.
 

简体字:

日期: 周六4月1号和周日4月2号(2天)
时间: 8:00 AM – 3:00 PM
地点: 中华医院 - Chinese Hospital 189 Viger Ave East, Montreal, QC H2X 3Y9
地铁站: Champs de Mars (橙线)

根据由加拿大税务局与魁北克税务局所发起的社区志愿者报税服务项目, 华裔青年专业协会(YCPA)将于以上时间地点提供免费保税服务。所有符合相关条件的个人届时可从中受益。报税服务将按照先到先得的原则来提供服务或者请提前通过taxclinic@ycpa.ca邮件来预约。

该免费报税服务面向符合以下条件的客户

收入限制:

- 个人: 年收入不超过 $ 35,000
- 配偶: 合并收入不超过 $45,000 (每增加一个受抚养子女加 + $2,500)
- 利息和投资收入必须少为$1,000

我们将不会为以下几种人士提供纳税申报服务:
辞世, 破产, 有资本收益或亏损, 有自雇收入(自雇者),有租金收入和就业支出者, 售卖自住房产者, 拥有超过$100,000加币以上的国外资产者, 以及有外国收入来源者。

我们保留拒绝向不满足以上条件的个人提供税务服务的权利。

所需文件示例:
为完成您的所得税申报表,我们需要您提供所有联邦和省税报表的副本。例如:
-联邦: T4, T4A, TAA OAS, T3, T5 等
-魁省 : Relevé 1, Relevé 2, Relevé 16, Relevé 3 等

如果可能, 请提供您的 2021 报税回执, 2021 年收入所得税申报表以及联邦税局和魁省税局所发送的相关信件。以上这些文件仅供参考。

 

繁体字:

日期:週六4月1號和周日4月2號(2天)
時間:8:00 AM – 3:00 PM
地點:中華醫院 - Chinese Hospital 189 Viger Ave East, Montreal, QC H2X 3Y9
地鐵站:Champs de Mars(橙線)

根據由加拿大稅務局與魁北克稅務局所發起的社區志願者報稅服務項目, 華裔青年專業協會(YCPA)將於以上時間地點提供免費報稅服務。所有符合相關條件的個人屆時可從中受益。報稅服務將按照先到先得的原則來提供服務或者請提前通過taxclinic@ycpa.ca郵件來預約。

該免費報稅服務面向符合以下條件的客戶

收入限制:
- 個人: 年收入不超過 $ 35,000
- 配偶: 合併收入不超過 $45,000 (每增加一個受撫養子女加 + $2,500)
- 利息和投資收入必須少為$1,000

我們將不會為以下幾種人士提供納稅申報服務:
辭世, 破產, 有資本收益或虧損, 有自僱收入(自僱者), 有租金收入和就業支出者, 售賣自住房產者, 擁有超過$100,000加幣以上的國外資產者, 以及有外國收入來源者。

我們保留拒絕向不滿足以上條件的個人提供稅務服務的權利。

所需文件示例:
為完成您的所得稅申報表,我們需要您提供所有聯邦和省稅報表的副本。例如:
-聯邦:T4, T4A, T4A OAS, T3, T5 等
-魁省:Relevé 1, Relevé 2, Relevé 16, Relevé 3 等

如果可能,請提供您的 2021 報稅回執,2021 年收入所得稅申報表以及聯邦稅局和魁省稅局所發送的相關信件。以上這些文件僅供參考。

 

Tiếng Việt:

Ngày: Thứ Bảy ngày 1 tháng 4 và Chủ Nhật ngày 2 tháng 4
Thời gian: 8:00 sáng – 3:00 chiều
Địa điểm: Bệnh viện Trung Quốc 189 đường Viger Ave East, Montreal, QC H2X 3Y9
Trạm Metro: Champs de Mars

Với sự hợp tác của Chương Trình Tự Nguyện Viên Thuế của Cơ quan Thuế Canada và Thuế Québec, Hiệp hội Trẻ Chuyên Gia Trung Quốc mời tất cả những người nộp thuế đủ điều kiện tận dụng dịch vụ MIỄN PHÍ này. Trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước hoặc đặt lịch hẹn trước tại: taxclinic@ycpa.ca

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Giới hạn thu nhập:
- Người độc thân: $35,000 hoặc ít hơn
- Gia đình (cặp vợ chồng): Tổng thu nhập $45.000 (+ $2.500 chomỗi đứa trẻ) hoặc ít hơn
- Thu nhập lãi và đầu tư phải từ $1.000 trở xuống

Chúng tôi sẽ không chuẩn bị hồ sơ thuế cho các cá nhân:
Đã qua đời, đang trong tình trạng nợ nần, nhận lợi từ tài sản hoặc mất mát tài sản, tự kinh doanh, nhận thu nhập từ cho thuê nhà, tự kinh doanh hoặc phải chi tiêu cho việc làm, bán nhà chính, có tài sản nước ngoài quá $100,000 CAD, nhận thu nhập từ nước ngoài.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ thuế cho những cá nhân không đáp ứng các yêu cầu và điều kiện trên.

VÍ DỤ CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT:
Để hoàn thành bảng kê thuế thu nhập của bạn, chúng tôi cần một bản sao của tất cả các bản báo cáo thuế liên bang và tỉnh của bạn. Ví dụ:
- Liên bang: T4, T4A, T4A OAS, T3, T5, v.v.
- Tỉnh: Relevé 1, Relevé 2, Relevé 16, Relevé 3, v.v.

Nếu có thể, vui lòng cung cấp một bản sao của Thông báo đánh giá năm 2021, Tờ khai thuế thu nhập năm 2021 và bất kỳ thư nào nhận được từ Cơ quan Thuế Canada hoặc Thuế Quebec. Những tài liệu này chỉ dùng cho mục đích tham khảo.