YCPA, in collaboration with Federation of Asian Canadian Lawyers – Quebec Chapter (FACL QC), proudly presents: the Free Legal Information Clinic

Get answers to your legal questions for free from lawyers, notaries, and law students! They will be available on-site to assist with family matters, divorce, wills, consumer rights, labour, housing, civil liability, and more. Our dedicated volunteers are fluent in English, French, Mandarin and Vietnamese, ensuring accessible support for everyone.

Date: July 13 and 14, 2024

Time: 10 AM – 5 PM

Location: 1425 René Lévesque West, Montréal, Québec, H3G 1T7

Here's how it works:

 1. Visit our clinic: Drop by between 10 AM and 5 PM on July 13th and 14th.
 2. Discuss your case: Share the details with our knowledgeable volunteers.
 3. Connect with an expert: Meet a professional specializing in your area of concern.
 4. Receive tailored legal information: Get advice specific to your situation.
 5. Access further resources: If necessary, we'll direct you to additional support.

Maximize your consultation by bringing all relevant documents. Don’t miss this invaluable opportunity to gain clarity on your legal matters. Book an appointment by filing out this form: https://forms.gle/PvDcjYpzM2keSAZE8, or feel free to drop by the clinic during the event. We’re here to help!

This year’s new activity: Free Legal Conferences

Join us for two enriching mornings of free legal conferences where lawyers will demystify key legal concepts in the ownership and rental of condominiums and tax law. Everyone is welcomed to drop in!

Date and time:

 1. July 13, 2024, 9 AM – 10 AM: conference on condominium
 2. July 14, 2024, 9 AM – 10 AM: conference on tax law

Location: 1425 René Lévesque West, Montréal, Québec, H3G 1T7

These legal conferences aim to equip you with essential knowledge to navigate the complexities of both the ownership and rental of condominiums and tax law confidently. Don't miss this opportunity to get your questions answered by legal professional!

YCPA, en collaboration avec la Fédérations des Avocat.e.s. Asiatiques Canadien.ne.s – Chapitre du Québec (FACL QC), présente fièrement : la Clinique d'information juridique gratuite

Obtenez des réponses gratuites à vos questions juridiques auprès d'avocats, de notaires et d'étudiants en droit ! Ils seront disponibles sur place pour vous aider avec les questions familiales, le divorce, les testaments, les droits des consommateurs, le travail, le logement, la responsabilité civile, et bien plus encore. Nos bénévoles dévoués parlent couramment l'anglais, le français, le mandarin et le vietnamien, assurant un soutien accessible à tous.

Date : 13 et 14 juillet 2024

Heure : 10 AM – 5 PM

Lieu : 1425 René Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3G 1T7

Voici comment la clinique fonctionne :

 1. Visitez notre clinique : Passez entre 9h et 17h les 13 et 14 juillet.
 2. Discutez de votre cas : Partagez les détails avec nos bénévoles compétents.
 3. Rencontrez un expert : Consultez un professionnel spécialisé dans votre domaine de préoccupation.
 4. Recevez des informations juridiques personnalisées : Obtenez des conseils spécifiques à votre situation.
 5. Accédez à des ressources supplémentaires : Si nécessaire, nous vous orienterons vers un soutien supplémentaire.

Optimisez votre consultation en apportant tous les documents pertinents. Ne manquez pas cette occasion précieuse de clarifier vos questions juridiques. Prenez rendez-vous en remplissant ce formulaire : https://forms.gle/PvDcjYpzM2keSAZE8, ou passez simplement à la clinique pendant l'événement. Nous sommes là pour vous aider ! 

Nouveauté de cette année: les Conférences Juridiques Gratuites

Rejoignez-nous pour deux matinées enrichissantes de conférences juridiques gratuites, où des avocats dissiperont les concepts juridiques clés dans la propriété et la location des immeubles en copropriété ainsi que dans la loi fiscale. Tout le monde est invité à participer !

Date et heure :

 1. Le 13 juillet 2024, de 9h à 10h : conférence sur les immeubles en copropriété
 2. Le 14 juillet 2024, de 9h à 10h : conférence sur la loi fiscale

Lieu : 1425 René Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3G 1T7

Ces conférences juridiques visent à vous fournir les connaissances essentielles pour naviguer avec confiance dans les complexités de la propriété et de la location de immeubles en copropriété ainsi que dans la loi fiscale. Ne manquez pas cette occasion de faire répondre à vos questions par des professionnels du droit!

YCPA 与加拿大亚裔律师联合会-魁北克分会FACL QC合作隆重推出免费法律信息诊所 

律师、公证人和法律专业学生免费为您解答法律问题!他们将在现场为您提供家庭事务、离婚、遗嘱、消费者权益、劳动、住房、民事责任等方面的帮助。我们的志愿者精通英语、法语、普通话和越南语,确保为所有人提供无障碍支持。

日期: 2023年7月13日和14日

时间:上午10点至下午5点

地址: 1425 René Lévesque West, Montréal, Québec, H3G 1T7

以下是法律信息诊所的流程:

 1. 参观我们的诊所: 在 7 月 13 日和 14 日上午 10 点到下午 5 点之间前来。
 2. 讨论您的病例: 与我们知识渊博的志愿者分享详情。
 3. 与专家交流:与您所关注领域的专业人士交流。
 4. 获得量身定制的法律信息: 根据您的情况获得具体建议。
 5. 获取更多资源: 如有必要,我们将引导您获得更多支持。

请携带所有相关文件,最大限度地利用您的咨询时间。不要错过这个宝贵的机会,让您的法律事务更加清晰明了。请填写此表预约:https://forms.gle/PvDcjYpzM2keSAZE8, 或在活动期间亲临诊所。我们将竭诚为您服务!

今年的新活动: 免费法律讲座

欢迎加入我们举办的两场充实的免费法律会议,在这里律师们将会揭示公寓的拥有和出租以及税法的关键法律概念。欢迎所有人莅临!

日期和时间:

 1. 2024年7月13日,上午9点至10点:公寓会议
 2. 2024年7月14日,上午9点至10点:税法会议

地点:1425 René Lévesque West, Montréal, Québec, H3G 1T7

这些法律会议旨在为您提供必要的知识,使您能够自信地应对公寓的拥有和出租以及税法的复杂性。不要错过这个由法律专业人士解答您问题的机会!

YCPA cùng với Liên đoàn Luật sư Người Canada gốc Á - Chi nhánh Quebec (FACL QC) hân hạnh giới thiệu: Buổi tư vấn Pháp lý Miễn phí 

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi pháp lý của bạn hoàn toàn miễn phí từ luật sư, công chứng viên và sinh viên luật! Họ sẽ có mặt tại chỗ để hỗ trợ về các vấn đề gia đình, ly hôn, di chúc, quyền lợi của người tiêu dùng, lao động, nhà ở, trách nhiệm dân sự và hơn thế nữa. Các tình nguyện viên tận tâm của chúng tôi thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt, đảm bảo hỗ trợ dễ dàng cho mọi người. 

Ngày: 13 và 14 tháng 7 năm 2024

Thời gian: 10 giờ sáng – 5 giờ chiều

Địa điểm: 1425 René Lévesque West, Montréal, Québec, H3G 1T7

Cách thức hoạt động:

 1. Đến thăm phòng tư vấn của chúng tôi: Ghé qua từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào ngày 13 và 14 tháng 7.
 2. Thảo luận về trường hợp của bạn: Chia sẻ chi tiết với các tình nguyện viên có kiến thức của chúng tôi.
 3. Kết nối với một chuyên gia: Gặp gỡ một chuyên gia trong lĩnh vực bạn quan tâm.
 4. Nhận thông tin pháp lý phù hợp: Nhận lời khuyên cụ thể cho tình huống của bạn.
 5. Truy cập các nguồn lực bổ sung: Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đến các dịch vụ hỗ trợ khác.

Để tận dụng tối đa buổi tư vấn, bạn hãy mang theo tất cả các tài liệu liên quan. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này để hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý của bạn. Đặt cuộc hẹn bằng cách điền vào biểu mẫu này: https://forms.gle/PvDcjYpzM2keSAZE8, hoặc vui lòng ghé qua phòng khám trong thời gian diễn ra sự kiện. Chúng tôi ở đây để giúp bạn! 

Hoạt động mới của năm nay: Hội thảo Pháp lý Miễn phí 

Tham gia cùng chúng tôi trong hai buổi sáng bổ ích với các hội thảo pháp lý miễn phí, nơi các luật sư sẽ giúp bạn hiểu rõ các khái niệm pháp lý quan trọng về sở hữu và cho thuê chung cư và luật thuế. Mọi người đều được chào đón tham dự!

Ngày và giờ:

 1. 13 tháng 7, 2024, 9 giờ sáng – 10 giờ sáng: hội thảo về căn hộ chung cư
 2. 14 tháng 7, 2024, 9 giờ sáng – 10 giờ sáng: hội thảo về luật thuế

Địa điểm: 1425 René Lévesque West, Montréal, Québec, H3G 1T7

Những hội thảo pháp lý này nhằm trang bị cho bạn kiến thức cần thiết để tự tin điều hướng các phức tạp của quyền sở hữu và cho thuê căn hộ chung cư cũng như luật thuế. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này để được các chuyên gia pháp lý giải đáp các thắc mắc của bạn!