YCPA Tax Clinic 2021

Clients admissibles

Revenu maximal

Revenu de 25 000 $ ou moins (célibataire)
Revenu combiné de 30 000$ ou moins (famille/conjoint) + 2000$ par enfant
Revenu d’intérêt: 1 000 $ ou moins


Aucune déclaration de revenus ne sera préparée pour un particulier : 

 

 • Décédé
 • En faillite
 • Ayant des gains ou des pertes en capital (ex. compte de courtage non enregistré, crypto-monnaies)
 • Travailleur autonome indépendant
 • Ayant un revenu de location
 • Ayant vendu sa résidence principale
 • Ayant des revenus étrangers
 • Actifs des actifs étrangers de plus de 100 000$

Nous nous réservons le droit de refuser de fournir des services fiscaux aux particuliers qui ne satisfont pas aux critères mentionnés ci-dessus.

Nous ne pouvons pas produire de déclarations de l'année précédente (2019 et antérieures).

Procédure

 1. Lire les critères d’admissibilité (voir ci-dessus)
 2. Soumettre vos informations de contact sur le formulaire: https://forms.gle/dKT8Ud6bxP9izW719 
 3. Attendre qu’un bénévole prenne contact avec vous entre le 13 mars et 28 mars. Ensuite, envoyer vos feuillets fiscaux au bénévole électroniquement.

Si vous n’êtes pas en mesure d’envoyer vos feuillets fiscaux au bénévole électroniquement, présentez-vous le Samedi 27 mars 2021 (de 10h à 15h) à notre kiosque au quartier chinois: M02 (2e étage), 1111 rue Saint-Urbain, Place du Quartier, Montréal, H2Z 1Y6 où des bénévoles seront présents pour prendre vos feuillets en photo et les transmettre au bénévole désigné.
 

Eligible clients

Maximum income:

Single individuals: $ 25,000 or less
Family (couple): $30,000 combined income (+ $2000 per child) or less
Interest income: $ 1,000 or less


 
No income tax return will be prepared for the following individuals:

 • Deceased
 • Under bankruptcy
 • Earning capital gains or capital losses (e.g. a non-registered brokerage account, cryptocurrencies)
 • Self-employed
 • Earned rental income
 • Incurred employment expenses (exception: COVID-19 home office expense flat rate method)
 • Earned foreign sourced income
 • Own foreign assets over $100,000 CAD
 • Sold a principle residence.

We reserve the rights to refuse providing tax services to individuals who do not satisfy the criteria mentioned above.

We cannot file prior year returns (2019 and prior).

Procedure

 1. Verify your eligibility (see above)
 2. Submit your contact information on this form: https://forms.gle/dKT8Ud6bxP9izW719 
 3. Wait for a volunteer to contact you between March 13th and March 28th. Then, send your tax slips electronically to this volunteer.

If you cannot send your tax slips electronically to the volunteer, please bring them in person to our Chinatown booth at M02, 1111 St-Urbain, Place du Quartier, Montreal, H2Z 1Y6 (2nd floor same building as Kam Fung Restaurant) on Saturday March 27, 2021 (10am-3pm) where volunteers will take pictures of your tax slips.

符合资格的客户

最高年收入:

个人收入 $ 25,000 以下 
合并收入(家庭/夫妇)$30,000 以下(每个子女加 $2000)
利息收入: $ 1,000 以下

我们将不会为以下人士提供报税服务:

 • 辞世
 • 破产
 • 有资本收益或亏损 (如未注册经纪人账户、电子货币)
 • 自雇个人
 • 有租金收入
 • 有就业支出(除了COVID-19 Home Office Expense Flat Rate Method)
 • 有海外收入源
 • 拥有价值超过10万加元的外国资产
 • 已出售房子

 
我们保留拒绝为不符合以上提及条件的个人提供报税服务的权利
且我们不提供往年报税服务 (2019 年及之前) 
 

报税流程

 1. 请确认符合资格(上)
 2. 用在线表格提供您的联系方式:https://forms.gle/dKT8Ud6bxP9izW719 
 3. 一位志愿者将3月13日到3月28日与您联系, 之后请将税单以电子方式发送给志愿者

如果您无法以线上形式把税单发送给我们,请于2021年3月27日周六上午10点至下午3点间带齐您的报税文件来我们位于唐人街的展台:1111 St-Urbain, Place du Quartier二楼, M02铺位, Montreal, H2Z 1Y6 (唐人街金丰酒家同层)。我们的志愿者将会在这里给您的税单拍照

符合資格的客戶 

最高年收入:

個人收入 $ 25,000 以下
合併收入(家庭/夫婦)$30,000 以下(每個子女加 $2000)
利息收入 $ 1,000 以下 

我們將不會為以下人士提供報稅服務:

 • 辭世
 • 破產
 • 有資本收益或虧損 (如未註冊經紀人賬戶、電子貨幣)
 • 自雇個人
 • 有租金收入
 • 有就業支出(除了COVID-19 Home Office Expense Flat Rate Method)
 • 有海外收入源
 • 擁有價值超過10萬加元的外國資產
 • 已出售房子 

我們保留拒絕為不符合以上提及條件的個人提供報稅服務的權利
且我們不提供往年報稅服務 (2019 年及之前)

報稅流程 

 1. 請確認符合資格(上)
 2. 用在線表格提供您的聯繫方式 :https://forms.gle/dKT8Ud6bxP9izW719 
 3. 一位志願者將3月13日到3月28日與您聯繫, 之後請將稅單以電子方式發送給志願者

如果您無法以線上形式把稅單發送給我們,請於2021年3月27日週六上午10點至下午3點間帶齊您的報稅文件來我們位於唐人街的展台:1111 St-Urbain, Place du Quartier二樓, M02舖位, Montreal, H2Z 1Y6 (唐人街金豐酒家同層)。我們的志願者將會在這裡給您的稅單拍照

KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Thu nhập tối đa:

Cá nhân Độc thân: $25,000;
Gia đình (Vợ chồng/cặp đôi): tổng thu nhập $30,000 (+$2,000 cho mỗi người con phụ thuộc)
Thu nhập lãi tối đa: $1,000

Chúng tôi sẽ không thực hiện khai thuế thu nhập đối với các cá nhân:

 • Đã chết
 • Trong tình trạng phá sản
 • Các khoản thu nhập lợi nhuận hoặc lỗ (Vd: tài khoản môi giới chưa đăng ký, tiền điện tử Crypto)
 • Cá nhân hành nghề tự do
 • Lợi nhuận thu nhập từ việc cho thuê hoặc chi phí phát sinh cho công việc (ngoại trừ: chi phí văn phòng làm việc tại nhà do ảnh hưởng COVID-19, theo phương pháp giá sàn)
 • Có thu nhập từ nước ngoài
 • Có tài sản ở nước ngoài trị giá $ 100.000 CAD trở lên 
 • Bán nởi ở chính

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ thuế đối với Khách hàng không đáp ứng các tiêu chí nêu trên.

Chúng tôi không thể nộp các tờ khai của các năm trước (2019 trở về trước)

QUY TRÌNH

 1. Vui lòng kiểm tra điều kiện tham dự (xem ở trên)
 2. Gửi thông tin liên hệ của bạn bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến: https://forms.gle/dKT8Ud6bxP9izW719 
 3. Tình nguyện viên của chúng tôi sẽ liên hệ Quý khách từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 để thu thập thông tin cá nhân và điền vào tờ khai thuế. Sau đó, gửi phiếu thuế của bạn cho tình nguyện viên dưới dạng điện tử 

Nếu Quý khách không thể gửi trực tuyến phiếu thuế đến tình nguyện viên của chúng tôi, vui lòng mang tất cả các phiếu thuế của bạn đến gian hàng Chinatown của chúng tôi tại M02, 1111 St-Urbain, Place du Quartier, Montreal, H2Z 1Y6 (tầng 2 chung tòa nhà với Nhà hàng Kam Fung) vào Thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 (10 giờ sáng - 3 giờ chiều) để các Tình nguyện viên có thể chụp ảnh phiếu thuế của Quý khách.